Britanya genel seçimlerindeki ilkesel siyasi konular

Sosyalist Eşitlik Partisi (Britanya)
7 Haziran 2017

Kamuoyu yoklamalar nda, Britanya'daki erken seçim kampanyas nda çi Partisi'ne do ru birı ı İş ğ kayma oldu u görülüyor.ğÇok say da insanda, hor görülen Muhafazakar Parti hükümetinden kurtulma iste i söz konusuı ğ ve buna, çi Partisi önderi Jeremy Corbyn'e yönelik bir sempati e lik ediyor. Bu sempatiye yolİş ş açan ey, sa c lar n ona yönelik sald r lar ve onun, “serveti vergi düzenbazlar ndan,ş ğ ı ı ı ı ı ı doland r c patronlardan ve açgözlü bankerlerden geri alacak” bir çi Partisi hükümeti sözüı ı ı İş vermesidir. Buna, imdi hiçbir çekince olmaks z n çi Partisi'nin zaferi için kampanya yürütenş ı ı İş Britanya resmi solunun genel olarak onun arkas nda hizaya geçmi olmas da eklenmeli.ı ş ıSosyalist E itlik Partisi, çi Partisi'ne oy verme ça r s yapm yor.ş İş ğ ı ı ı

çi Partisi'nin herhangi bir önemli reformu uygulamaya koymas ndan bu yana 70 y ldan uzunİş ı ı bir süre geçmi tir. Margaret Thatcher' n 1979'da iktidara gelmesine yol açan sald r lar ya amaş ı ı ı ı ş geçiren, ard ndan, sosyalist dü üncelerle ba lant l herkes hakk nda karalama ve sindirmeı ş ğ ı ı ı kampanyas ba lat p onlar partiden atarken Thatcher hükümetine kar her mücadeleyeı ş ı ı şı (öncelikle 1984-85 madenciler grevi) ihanet eden çi Partisi,1970'lerden beri giderek dahaİş fazla sa a kaym t r.ğ ış ı

çi Partisi'nin evrimi, ulusötesi üretim ile mali sektörün ve üretimin küresel bütünle mesiyleİş ş ba lant l köklü de i ikliklerin, eski ulusal temelli partiler ve sendikalar ile onlar n, sanayinin veğ ı ı ğ ş ı emek piyasas n n ulusal ekonomik düzenlenmesini savunan programlar n n ya ama gücünüı ı ı ı ş nas l köklü bir ekilde sarst n n bir d avurumundan ba ka bir ey de ildi.ı ş ığı ı ış ş ş ğSovyetler Birli i'nin Stalinist bürokrasi taraf ndan Aral k 1991'de da t lmas ve kapitalizminğ ı ı ğı ı ı yeniden kurulmas, bu sürecin en üst ifadeleriydi. Ancak dünyan n dört bir yan ndaki sosyalı ı ı demokrat partiler ve sendikalar, serbest piyasan n kat ks z savunucular olarak ortaya ç kt lar.ı ı ı ı ı ı

çi Partisi’nin ve sendika bürokrasisinin rolü, bir zamanlar, i çilere ödünler verilmesi içinİş ş patronlara ve devlete bask yapmakt ki bu, onlar n i çi s n f n n siyasal ve sendikal örgütlerineı ı ı ş ı ı ı ı önderlik etme iddialar na zemin sa l yordu. Bununla birlikte bu örgütler, art k, kendilerini,ı ğ ı ı küresel ölçekte hareket eden sermaye yat r mlar n çekmek amac yla patronlara ödünlerı ı ı ı ı verilmesi için i çilere bask yapmaya adam lard r.ş ı ış ıDördüncü Enternasyonal'in Uluslararas Komitesi, bu tarihsel dönü ümden kapsaml sonuçları ş ı ç kard .ı ıOnlar n eski reformist programlar n terk etmeleri, çi Partisi'nin, sendikalar n ve uluslararası ı ı İş ı ı ölçekteki benzeri örgütlerin i çi s n f ile ili kilerini kökten de i tirmi ti. Bu, Troçkist hareketinş ı ı ı ş ğ ş ş onlara yönelik taktiksel yakla m nda bir de i imi gerektirdi. Geçmi te, çi Partisi, sosyalist birşı ı ğ ş ş İş alternatif aray ndaki ileri i çilerin etkin ve militan deste ini al yordu. çi Partisi'ne ele tirel oyışı ş ğ ı İş ş verme ça r s yaparak, onun sosyalist politikalar uygulamas n ve partinin sol kanad n n bu türğ ı ı ı ı ı ı

bir mücadeleye kar ç kan sa kanad kovmas n talep ederek, bu yan lsamalara karşı ı ğ ı ı ı ı şı mücadele etmek gerekiyordu. Bu, ileri i çilerin kendi mevcut önderlerinin sosyalist iddialar nş ı ı test edebilece i araçlar yaratacak; onlar n devrimci bir perspektifi ve önderli i benimsemeğ ı ı ğ gereksinimini kavramalar na yard mc olacakt. Sosyalizmin çi Partisi taraf ndan reddedildi iı ı ı ı İş ı ğ ko ullarda böylesi bir taktiksel yönelimde devam etmek ise, nesnel olarak ortadan kalkmaktaş olan yan lsamalar güçlendirecek ve i çilerin, onlar n ç karlar na aç kça dü man olan birı ı ş ı ı ı ı ş partinin içinde kapana k s lm biçimde tutulmas na yard mc olacakt .ı ı ış ı ı ı ıBu de erlendirme, 1997'de, Tony Blair ile Gordon Brown hükümetinin kurulmas yla do ruland .ğ ı ğ ı Blair-Brown hükümeti, 2003'teki Irak sava dahil alt sava ve daha önce tan k olunmad k birşı ı şı ı ı servetin i çi s n f ndan süper zenginlerin ceplerine aktar lmas n yönetti ki bu servet aktar m ,ş ı ı ı ı ı ı ı ı 2008 sonras nda milyarlarca dolarl k banka kurtarmalar na yol açt. çi Partisi, Britanya siyasetı ı ı ı İş tarihindeki en sa c güçlerin baz lar (“insanlar n çok zengin olmas ndan son dereceğ ı ı ı ı ı rahatlam ” oldu unu aç klayan ve hükümetteki 13 y l boyunca bunun olmas n amaçlayanış ğ ı ı ı ı sava suçlular ) için siyasi bir araç haline gelmi tir.ş ı ş

çi Partisi'ne oy verilmesi ça r s yapmak, geçmi te oldu undan son derece farkl bir anlamİş ğ ı ı ş ğ ı ta maktad r; çünkü o, bütünüyle farkl bir partidir. Dahas, sahte sol gruplar n çi Partisi'ne oyşı ı ı ı ı İş verilmesi için yapt ça r n n, devrimci bir alternatif u runa mücadele ile hiçbir ili kisi yoktur.ığı ğ ı ı ğ ş Bu ça r n n amac, i çi s n f içinde çi Partisi'ne olan deste i yeniden canland rmak için,ğ ı ı ı ş ı ı ı İş ğ ı Corbyn'in sol referanslar na ili kin yan lsamalar beslemektir.ı ş ı ıSosyalist Parti (SP), Sosyalist çi Partisi (SWP) ve benzeri gruplar, i çi s n f n n geçti imiz 40İş ş ı ı ı ı ğ y l boyunca çi Partisi ile olan tarihsel deneyimleri unutmas n istiyorlar. Onlar, Corbyn'in Eylülı İş ı ı 2015'te seçilmesiyle birlikte her eyin de i ti ini ve solun sonunda partiyi sosyalist bir yöneş ğ ş ğ sokma konumuna geldi ini iddia ediyorlar. Örne in SP, çi Partisi'nin, art k, kitlesel bir i çiğ ğ İş ı ş s n f partisini yaratma f rsat “sunan”, “bir arada iki parti” oldu unu aç kl yor.ı ı ı ı ı ğ ı ı

çi Partisi'nin seçim bildirgesi, 1983'ten bu yana en solcu bildirge olarak resmediliyor veİş SWP'ye göre, “durumu Muhafazakarlar n aleyhine çevirmek ve kemer s kma politikalar n geriı ı ı ı püskürtmek” için bir f rsat olarak gösteriliyor. Bu yüzden, Sosyalist Direni 'in belirtti i gibi,ı ş ğ “Solun i i, imdi, Corbyn'in kampanyas n desteklemek ve çekebildi imiz her oyu çekmektir.”ş ş ı ı ğBunlar n hepsi yaland r.ı ıÖnderli e geldi inden bu yana, Corbyn çi Partisi'nin karakterini Blair döneminde oldu undanğ ğ İş ğ farkl olarak gerçekten etkileyen ne yapt ?ı ıCorbyn, Blairci sa kanada kar mücadele etmek için partiye kat lm olan yüz binlerce yeniğ şı ı ış üyenin deste ini kazand. Ancak o, bu deste e defalarca ihanet etmi tir. Corbyn'in partiğ ı ğ ş milletvekillerine Suriye'de sava may sürdürme ve Trident nükleer silah program n yenilemeş ı ı ı konular nda serbest oy kullanma izni vermesi sayesinde, çi Partisi'nin temel politikalar n halaı İş ı ı sa c lar belirliyor.ğ ıSa kanad n yan t, çi Partili milletvekillerinin büyük ço unlu unun deste iyle Corbyn’denğ ı ı ı İş ğ ğ ğ kurtulmaya yönelik bir darbeye kalk mak oldu. E er Corbyn bununla sava sayd, çok say daış ğ ş ı ı i çi taraf ndan sosyalist bir alternatif u runa gerçek bir mücadele olarak görünen eye taktikselş ı ğ ş uyarlanma konusunda bir tart ma söz konusu olabilirdi. Ama o sava mad .ış ş ıCorbyn, bunun yerine, kendi destekleyicileri parti ayg t taraf ndan ihraç edilmek üzere hedefı ı ı al nd nda bile, milletvekillerinin ay klanmas ça r s na kar ç kt ve “parti birli i”nin, kendisininı ığı ı ı ğ ı ı şı ı ı ğ nihai hedefi oldu unu ilan etti. O, ayn 1980'lerde milletvekili olarak parlamentoya girdi indenğ ı ğ beri yapm oldu u gibi, geçti imiz iki y l, savundu unu iddia etti i sosyalist inançlar u runaış ğ ğ ı ı ğ ğ ğ mücadele etmek yerine, u ya da bu politika ile “ki isel” anla mazl n kay tlara geçirirken,ş ş ş ığı ı ı sa n güçlü bir ekilde yönetimde kalmas n sa layarak harcad .ğı ş ı ı ğ ıE er Corbyn, 200 sa c alça kendisini destekleyen yüz binlerle bozguna u ratamad ysa,ğ ğ ı ğı ğ ı onlar asla yenemeyecektir. Sahte sol gruplar, bunlar n hiçbirinin önemli olmad n, çünkü çiı ı ığı ı İş Partisi'nin seçim bildirgesinin partinin kemer s kma politikalar na kar güçlü bir silahaı ı şı dönü mesine zemin olu turdu unu iddia ediyorlar.ş ş ğGerçekte bu bildirge, Corbyn'in, imdi parti politikas na (Trident'in, NATO'nun ve göçmenş ı

kontrollerinin desteklenmesi ve Britanya'n n Tek Avrupa Pazar 'na ula r kalmas n nı ı şı ı ı sa lanmas ) zemin olu turan bütün önceki geri ad mlar n n ürünüdür. Kemer s kmağ ı ş ı ı ı ı politikalar na kar ç kmaya gelince; bildirgenin vaatleri, çi Partisi'nin Muhafazakar Partiı şı ı İş taraf ndan kaleme al nm 9 milyar poundun 7 milyar n uygulayaca, yoksullara yard m n üstı ı ış ı ı ğı ı ı s n r n üç y l için koruyaca ve harcama vaatlerinin tamam n d ar dan dayat lm “maliı ı ı ı ı ğı ı ı ış ı ı ış sorumluluk kural ”na tabi k lmak zorunda olaca anlam na gelmektedir.ı ı ğı ıHepsinden önemlisi, ulusal sa l k hizmetlerini (NHS) koruma, konut yap m, demiryollar n nğ ı ı ı ı ı yeniden kamusalla t r lmas vb. yönünde hangi vaatlerde bulunulursa bulunulsun, bunlar n, saş ı ı ı ı ğ kanat partiyi kontrol etti i sürece, üzerine yaz ld klar ka t kadar de eri yoktur. Blairciler, dahağ ı ı ı ğı ğ imdiden, aç kça seçimleri kaybetmek için çal yorlar ve o durumda Corbyn'i bir kez dahaş ı ışı

istifaya zorlayacaklar n; çi Partisi'nin seçimleri kazanmas durumunda ise onun hükümetı ı İş ı kurmas n engellemek için ayr l p yeni bir parti kuracaklar n ortaya koymu durumdalar.ı ı ı ı ı ı şÇe itli “sol” gruplar, Corbyn’in sa kanada teslim olmas na, onu destekleyerek tepki verdiler. 8ş ğ ı Haziran'daki bir zaferin bütün di er de erlendirmeleri geçersizle tirece ini aç klayan SWP, “Buğ ğ ş ğ ı seçimler Corbyn üzerine bir referandum olarak görülecektir. Adaylar n sa c lar olmas önemliı ğ ı ı olmayacak. Her kay ptan sol suçlanacak.” diye srar ediyor.ı ıSP, belediye meclisi seçimlerinde çi Partisi'ne kar adaylar ç karmak do ru, ama “Genelİş şı ı ğ seçim, özellikle de bu seçim, yerel mücadelelere nas l hükümetsel biçim kazand r lacaı ı ı ğı sorusunu ortaya koydu u; yani Corbyn'i Downing Street'e [Londra'da ba bakanl k ofisinin veğ ş ı yerle kesinin oldu u sokak] yerle tirmek için çabalama anlam na geldi i için farkl .” diyeş ğ ş ı ğ ı yaz yor.ıBir ba ka ifadeyle, yerel düzeydeki sahte protestolar bir ey, ama özlemi çekilen zaferiş ş kazanm bir çi Partisi'ne yeniden girerek devlet ayg t nda bir yer edinmek söz konusuış İş ı ı oldu unda, hiçbir eyin gölge etmemesi gerekiyor.ğ şE er Corbyn'e destek seçimlerde sa kanada kar her türlü mücadeleden vazgeçilmesiğ ğ şı anlam na geliyorsa, bunu ne izleyecek?ıSahte sol gruplar, Muhafazakar Parti kar t dü ünceleri çi Partisi'ne oy vererek d avurman nşı ı ş İş ış ı i çi s n f n güçlendirece ini ve ard ndan Corbyn önderli inde Blaircilere ve Muhafazakarlaraş ı ı ı ı ğ ı ğ kar verilecek mücadeleyi cesaretlendirece ini iddia ediyorlar. Gerçekte, Corbyn'e oy verenşı ğ i çiler, yaln zca Blair'i ve onun dostlar n kazanacaklar.ş ı ı ıSP, SWP ve di erleri, bugün mücadele etmeyi reddetmelerinin özrü olarak, yar n mücadeleğ ı edecekleri sözü veriyorlar. yi de, Corbyn çi Partisi'ni iktidarda tutmak için Blaircilere karİ İş şı mücadeleye kar ç kt zaman, onu Downing Street'e yerle tirme temel amac na ba l olanşı ı ığı ş ı ğ ı bu gruplar n tepkisi ne olacak? ıE er seçimlerde hiçbir parti parlamentoda mutlak ço unlu u sa layamaz ve çi Partisi Liberalğ ğ ğ ğ İş Demokratlar ile ya da di erleriyle bir koalisyon kurar ve Corbyn ittifak ko ullar na ba lğ ş ı ğ ı oldu unu belirterek “kemer s kma kar t ” politikalar birbiri ard na terk ederse ne olacak?ğ ı şı ı ı ıBu basitçe bir spekülasyon de il. E er Corbyn iktidara gelirse, mesele, onun kendisine oyğ ğ verenlere ihanet edip etmeyece i de il; bunu nas l ve ne zaman yapaca olacak; sahte solğ ğ ı ğı gruplar da her durumda onu destekleyeceklerdir.

çi s n f n n Britanya'daki ve uluslararas ölçekteki deneyimleri neydi?İş ı ı ı ı ı1997'de, Blair'in çi Partisi, 18 y ll k Muhafazakar hükümetlerin ard ndan Muhafazakar Partiİş ı ı ı kar t duyarl l k dalgas n n üstünde iktidara geldi. SWP, bir i çi s n f partisi olarakşı ı ı ı ı ı ş ı ı ı desteklenmesi gerekti ini vurgulayarak, çi Partisi'ne oy verilmesi ça r s yapm ve “Tonyğ İş ğ ı ı ış Blair'in yelpazedeki en sa noktalardan birinde oldu u do ru. Ancak o, imdiye kadarki çiğ ğ ğ ş İş Partisi önderlerinin en sa c s de il” diye ilan etmi ti. çiler için tek seçenek Muhafazakarlarğ ı ı ğ ş İş (“büyük irketlerin aç k, utanmaz temsilcileri”) ile “kesinlikle kapitalizm yanl s ama s n f bilinçliş ı ı ı ı ı i çilerin ço unlu u dahil, i çi s n f ndan insanlarla dolu ve onlar taraf ndan desteklenen birş ğ ğ ş ı ı ı ı parti” olan çi Partisi aras nda idi.İş ıAyn çizgi, ABD'de, Barack Obama önderli indeki Demokratlar n 2008'de seçilmesindeı ğ ı

benimsendi. SWP, o seçimi, “gerçek de i im dalgas ”n n yakalanmas n göklere ç karm t .ğ ş ı ı ı ı ı ış ı Onlar, “Sol, Obama'y vaatlerini yerine getirmeye zorlayabilecek bir taban kampanyas n nı ı ı parças olmal ...” diye ilan ettiler.ı ıHepsinden daha ö retici deneyim, Yunanistan'daki Syriza'n n 26 Ocak 2015'te seçilmesidir. Birğ ı Syriza hükümetini desteklemek için, Corbyn ba kanl ndaki bir çi Partisi hükümetiniş ığı İş desteklemekten çok daha aç k bir savunu söz konusuydu. Nihayetinde, Syriza, Corbyn'in çiı İş Partisi'nin olmad biçimde, kemer s kma politikalar na kar birle mi bir partiydi. Öyle ki,ığı ı ı şı ş ş SWP'deki Alex Callinicos, “Yunanistan'daki radikal sol parti Syriza'n n geçen ay elde etti iı ğ seçim zaferinin tarihsel önemini abartmak zor... Devrimci sosyalistler yeni hükümetin zaferini kutlamal ve onun ald ilerici önlemleri desteklemeli.” diye yazm t .ı ığı ış ıAradan be ay geçmeden, Syriza, kendisinin örgütlemi oldu u bir referandumda kemer s kmaş ş ğ ı önlemlerine kar ç km olan üçte ikilik büyük ço unlu a ihanet etti ve Muhafazakarşı ı ış ğ ğ öncellerinin kabul etmi olduklar ndan çok daha kötü sald r lar ba latma konusunda [AB ile]ş ı ı ı ş anla t .ş ıBunlar n hiçbiri, a rl n Hillary Clinton'dan yana koyana ve Donald Trump' n ba kanlı ğı ığı ı ı ş ığı almas na yard mc olana kadar Bernie Sanders'in desteklenmesi dahil olmak üzere, kesintisizı ı ı ekilde bir siyasi bozgundan di erine ko an “sol”u etkilemedi. ş ğ ş

Sonunda, Corbyn'in savunucular n n son çare olarak ba vurabilecekleri tek ey, onun “kötününı ı ş ş iyisi”, Muhafazakar bir hükümetin tek gerçekçi alternatifi oldu udur. Ancak bu, bir çi Partisiğ İş hükümetinin seçilmesinden tam olarak hangi kötünün ç kaca sorusunu sormayı ğı ı gerektirmektedir.Fransa'da, May s ay nda, nefret edilen Sosyalist Parti hükümetinin çökü ün e i inde oldu uı ı ş ş ğ ğ s rada düzenlenen ba kanl k seçimlerinde, fa ist Ulusal Cephe'den Marine Le Pen ikinci turaı ş ı ş kald nda, i çi s n f na, May'in Muhafazakarlar ndan bile daha “kötüsü” sunulmu tu. Orada,ığı ş ı ı ı ı ş Marine Le Pen'in rakibi, Blair'in Fransa'daki kar l olan Emanuel Macron idi. Macron o kadarşı ığı yeriliyordu ki, i çi ve gençlik kitleleri “bankeri ya da fa isti” desteklemeyi reddettiler. Seçimeş ş kat lmama oran yüzde 26'y bulmu tu ve bu oran, 18-24 ya grubunda yüzde 34 idi.ı ı ı ş şBu, Frans z sahte solunun aç kça Macron'a oy verme ça r s yapmas n ya da daha utangaçı ı ğ ı ı ı ı biçimde “Le Pen'e oy yok” demesini engellemedi. Macron'un seçilmesinden sonraki ilk ad m,ı Fransa'da 2015'ten bu yana var olan ve ezici ço unlukla solcu protestolara kar kullan lanğ şı ı ola anüstü halin uzat lmas olacakt. Macron, ayn zamanda, i çi kar t yasalar güçlendirmeyi,ğ ı ı ı ı ş şı ı ı zenginler için vergi indirimini, polis ve hapishanelerdeki yatak say s n artt rmay ve Suriye'deki,ı ı ı ı ı Irak'taki ve Mali'deki sava lara devam etmeyi planl yor.ş ıSahte solun siyasi sicili, Lev Troçki’nin ABD'de ortaya ç kan Shachtmanc muhalefet e ilimineı ı ğ kar 1940 y l ndaki ezici ele tirisini hat rlat yor:şı ı ı ş ı ı“ lk genel özellik, birle ik bir kavray n olmamas d r. Muhalefet önderleri sosyolojiyi diyalektikİ ş ışı ı ı maddecilikten ay r yorlar. Politikay sosyolojiden ay r yorlar. Politika alan nda, bizimı ı ı ı ı ı Polonya'daki görevlerimizi spanya'daki deneyimimizden, Finlandiya'daki görevlerimizi Polonyaİ konusundaki tutumumuzdan ay r yorlar. Tarih, bir dizi istisnai olaya dönü türülüyor; politika birı ı ş dizi do açlama haline getiriliyor. Burada, kelimenin tam anlam yla, Marksizminğ ı ayr t r lmas yla, teorik dü üncenin ayr t r lmas yla, politikan n bile enlerine ayr t r lmas ylaış ı ı ı ş ış ı ı ı ı ş ış ı ı ı kar kar yay z. Tepeden t rna a, deneycilik ve onun üvey karde i izlenimcilik hakim.”şı şı ı ı ğ şSEP, politikas n, Corbyn'in ki ili ine ve i çi kesimlerinin ona ili kin yan lsamalar na uygunı ı ş ğ ş ş ı ı olarak belirlenen bu tür “zeki” taktiksel do açlamalar üzerine kurmay reddeder. Biz yaln zca 8ğ ı ı Haziran için de il ama 9 Haziran ve sonras ndaki günler için bir perspektif sunuyoruz.ğ ıKar tlar m z, bütün ülkelerdeki i çiler için ileriye giden yol olarak Syriza'y övmekle me gulşı ı ı ş ı ş iken, biz unu vurgulam t k: “Ama Syriza'n n seçim zaferi, i çi s n f için hiçbir ekilde siyasi birş ış ı ı ş ı ı ı ş geli meyi, ileriye do ru bir ad m, ilerlemeyi ifade etmemektedir. Syriza, kökeni, toplumsalş ğ ı ı bile imi ve politikalar bak m ndan, 'umut' ve 'de i im' vaatleriyle iktidara gelen ve ard ndanş ı ı ı ğ ş ı kemer s kma ve sava politikalar uygulayan, ABD Ba kan Barack Obama'n n Demokratları ş ı ş ı ı ı gibi çok say da burjuva partisinden biridir. O, ikiyüzlü biçimde kullanm oldu u toplumsalı ış ğ

zorluklara ve ac lara son verme özlemlerine, er ya da geç, kaç n lmaz biçimde ihanetı ı ı edecektir.”Gelecekteki bir çi Partisi hükümeti ile ilgili olarak, bu sözcüklerin bir tekini bile de i tirmekİş ğ ş gerekmiyor.Biz, ho a gitsin ya da gitmesin, i çi s n f na gerçekleri söylüyoruz. Bu, i çilerin ve gençlerinş ş ı ı ı ş ele tirel yarg lar n ertelemek ve Muhafazakarlar hükümetten uzakla t rmak üzere oy vermeleriş ı ı ı ı ş ı için onlar üzerinde en yo un bask lar n uyguland bir seçim s ras nda son derece önemlidir.ğ ı ı ığı ı ı

çi s n f n n kar kar ya oldu u önderlik krizi, çi Partisi'ne oy verme ya da herhangi birİş ı ı ı ı şı şı ğ İş ba ka oportünist manevra yoluyla çözülemez. Dahas, yaln zca Britanya de il ama dünyaş ı ı ğ kapitalizminin rakip emperyalist güçler aras nda ticari ve askeri sava a do ru daha fazlaı ş ğ sürüklenmesine yol açan bir çökü ün ortas nda oldu u gerçe i, Corbyn'in siyasiş ı ğ ğ yetersizliklerinden çok daha önemlidir.Egemen s n f n, Corbyn'in iddia etti i gibi, kemer s kma politikalar ndan geri ad m atmas n nı ı ı ğ ı ı ı ı ı hiçbir temeli yoktur. Bedel, gerekli her türlü yolla i çi s n f na ödetilmek zorundad r. çiş ı ı ı ı İş Partisi'nden kopmay ve devrimci sosyalist-enternasyonalist bir perspektifle donanm yeni birı ış önderli in in as n gerektiren patlay c s n f mücadeleleri kap m zda. Sosyalist E itlik Partisi'ninğ ş ı ı ı ı ı ı ı ı ş tüm faaliyeti, bu siyasi yeniden yönelime önderlik etmek üzere ileri i çileri ve gençleriş haz rlamaya yöneliktı ir.